Privacy policy

Vertrouwen, transparantie en respect ten aanzien van jouw privacy zijn voor ons uiterst belangrijk. In onderstaande privacy policy laten wij je graag weten wat we mogelijks kunnen doen met de informatie die we over jou verzamelen.

Deze privacy policy is een derivaat van de privacy policy van Becommerce vzw, zij behouden aldus het eigendomsrecht erop. 3dprintwinkel heeft schriftelijke toestemming om deze te gebruiken.

1. Definities

In deze Privacy Statement (‘Privacyverklaring’) wordt verstaan onder:

 • ‘3dprintwinkel’, ‘Wij’ en ‘Ons’: 3dprintwinkel eenmanszaak, gevestigd te 2980 HALLE-ZOERSEL, Nachtegalendreef 27, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0704.790.716.
 • ‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 3dprintwinkel via haar online platform in een (contractuele) relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • ‘Privacywetgeving’: de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • ‘Wet Telecom’: Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (aangehaald als : wet Telecom).
 • ‘Wet betreffende de elektronische communicatie’: implementatie Telecommunicatiewet in artikel 129 van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.
 • ‘Persoonsgegevens’:  voor de toepassing onder de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook wel de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) genoemd,  wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale entiteit van die natuurlijke persoon.
 • ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • ‘Verwerker’: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het ander orgaan verstaan die/dat in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke  persoonsgegevens verwerkt. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.
 • ‘Cookies’: kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

3dprintwinkel treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Zij definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.

Voor het verwerken van persoonsgegevens doen wij een beroep op verwerkers die wij raadplegen voor onderstaande doeleinden:

 • administratie
 • communicatie
 • marketing
 • hosting

3.  Juridische grondslagen van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt met het nodige respect voor de privacywetgeving en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande juridische gronden:

 • jouw uitdrukkelijke toestemming;
 • de uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering van precontractuele stappen door jou geïnitieerd;
 • het naleven van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen in het kader van de facturatie;
 • de behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang.

4.   Categorieën persoonsgegevens

Onderstaande categorieën persoonsgegevens worden door 3dprintwinkel ingezameld en verwerkt:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, functie, taal)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)
 • financiële identificatiegegevens (bankgegevens)
 • elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatiegegevens, cookies, mediagebruik)

De analytische data, bijvoorbeeld Google Analytics, van 3dprintwinkel tonen eveneens locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je vermoedelijke locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

5. Legitieme doeleinden voor de verwerking

3dprintwinkel hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. 3dprintwinkel zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens in het kader van een eventueel contract dat je hebt met 3dprintwinkel (leden, partners en sponsoren). Hieronder wordt onder meer verstaan: ledenadministratie, facturatie, de behandeling van klachten en de uitvoering van de diensten verbonden aan het contract zoals het versturen van de wekelijkse nieuwsbrief en de maandelijkse plazza, informatie over onze evenementen, informatie over onderzoek en data, enz.). Via jouw online account kan je daarnaast steeds je e-mailvoorkeuren doorgeven.

In de tweede plaats gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het beantwoorden en opvolgen van vragen die via het contactformulier op onze website zijn toegekomen.

Vervolgens kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken met het oog op het behandelen van klachten van consumenten die via het klachtenformulier op de website werden ingediend.

Indien er geen contract bestaat met 3dprintwinkel (geen lid, partner of sponsor), gebruiken we jouw persoonsgegevens ook voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie over onze research en data, informatie over onze netwerkevenementen, enz. indien jij hiertoe jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je hebt in deze gevallen steeds de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Tevens in de situatie waarbij er geen contract of voorafbestaande relatie is met 3dprintwinkel, kunnen wij jouw gegevens wel opslaan in ons CRM-systeem om de communicatie met jou te vergemakkelijken en indien er in de toekomst mogelijks een relatie tot stand kan komen.

Tot slot gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook om de goede technische werking van ons webportaal te garanderen. Bij het bezoeken van onze website verklaar je je akkoord met de verwerking van je gegevens voor deze technische doeleinden.

6. Duur van de verwerking

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databanken zodra deze niet meer nodig zijn om de in punt 5 vooropgestelde doeleinden te bereiken. Daarnaast zullen wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer jij jouw recht op de verwijdering van jouw persoonsgegevens correct hebt uitgeoefend.

Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie.

7. Jouw rechten

7.1 Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over jouw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens gebruiken.

7.2 Recht op verbetering

Je hebt het recht om van ons de rectificatie en/of vervollediging van jouw foutieve respectievelijk onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

7.3 Recht op vergetelheid

In onderstaande gevallen heb je het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen:

 • Indien jouw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • Indien je op rechtmatige wijze bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Indien jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Indien een wettelijke verplichting aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Zo is het namelijk wettelijk verplicht om facturen gedurende zeven jaar bij te houden.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

 • Indien je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist;
 • Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Indien jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering.

7.5 Recht op bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

7.6 Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.

7.7 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

8.  Uitoefening en afdwinging van rechten

Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar 3dprintwinkel, Nachtegalendreef 27, 2980 Halle-Zoersel of via e-mail aan [email protected]. Bij dit schriftelijk verzoek vragen wij jou ook om een kopie van jouw identiteitskaart mee te zenden.
We verbinden ons ertoe om binnen de maand een gevolg te geven aan jouw verzoek.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
[email protected]
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat de voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

9. Geografisch toepassingsgebied

3dprintwinkel is een Belgische eenmanszaak. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 44 e.v. van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens zal doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU enkel mogelijk zijn indien in het betrokken land een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd. De Europese Commissie is gemachtigd om een beoordeling te maken van het beschermingsniveau in een bepaald land, territorium, regio of zelfs een internationale organisatie. Indien dit beschermingsniveau als passend wordt beschouwd, kan een doorgifte plaatsvinden.

3dprintwinkel garandeert geen gegevensverwerking of –opslag te activeren in landen die geen passend beschermingsniveau hanteren, met uitzondering:

 • wanneer de betrokkene uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 • wanneer de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in Unierecht of lidstatelijk recht vastgestelde voorwaarden voor raadpleging.

10. Cookiebeleid: gebruik, beheer en extraterritoriale toepassing

10.1. Beleid

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (omzetting Wet Telecom) bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3dprintwinkel wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen 3dprintwinkel om je bezoek aan de website te optimaliseren, om je technische keuzes te herinneren, bv een taalkeuze of een nieuwsbrief, en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de website van 3dprintwinkel wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de subtitel ‘Cookiebeheer’).

Onder de subtitel ‘Extraterritoriale toepassing’ krijg je een overzicht van hoe elk Europees land de cookiewetgeving implementeert.

10.2. Gebruik

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Om de website van 3dprintwinkel te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Als je niettemin liever cookies van 3dprintwinkel wil beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals beschreven in de subtitel ‘Cookiebeheer’.

3dprintwinkel cookies – https://3dprintwinkel.be

10.3. Beheer

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’

Bij browser – Mozilla Firefox.

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Click ‘Save’.

10.4. Extraterritoriale toepassing

3dprintwinkel is een Belgische eenmanszaak. Het is niettemin mogelijk dat niet alleen Belgische inwoners de website bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de Gebruiker moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Hieronder volgt een overzicht van de Europese lidstaten, de implementatiestatus van de cookiewetgeving en de (eventuele) implementatiewijze.

3dprintwinkel streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

 

Mocht je na het lezen van ons cookiebeleid toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via [email protected].

© 2018 BeCommerce (www.becommerce.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BeCommerce ([email protected]). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.